Landskapsanalyser och fysisk planering

LANDSKAPSANALYSER


FYSISK PLANERING

Vi är specialiserade på analyser av kulturlandskapet, på att hitta och förstå människans spår, att skydda dem och att undvika att de blir hinder för utveckling.

 

- Hur har mitt område förändrats under tiden?

- Vilka delar av området är rikast på kulturlämningar?

- Hur planerar jag mitt projekt för att så långt som möjligt undvika intrång på kulturlandskapet?


De här frågorna är i regel själva grunden inom landskapsanalyser då de rör stora yttäckande utvecklingsprojekt såsom exempelvis större infrastrukturprojekt, vindkraftparker och golfbanor.Vi har GIS-kompetens och dataunderlag för att genomföra små- och storskaliga landskapsanalyser och skrivbordsprospekteringar med hjälp av Lantmäteriets laserdata.


Vi har lång erfarenhet av att läsa och tolka historiska kartor för att använda dessa som underlag vid arkeologiska och kulturgeografiska analyser och undersökningar. Tack vare ett stort kunskapsunderlag inom GIS kan vi effektivisera våra undersökningar och vid större intrång i kulturmiljöer och landskap upprättar vi ett dataunderlag tillsammans med rapportering och tolkning som sedan kan exporteras i en mängd olika format för att passa Era ändamål och önskningar.


Bild: Lantmäteriet

I all exploatering handlar det, i linje med den av Sverige underskrivna landskapskonventionen, att ta hänsyn till landskapet. Det är allas vår skyldighet att värna om landskapet och att beakta det i all markanvändning.

 

Ett väsentligt steg i detta är att på ett tidigt stadium i en planeringsfas dokumentera landskapets historiska dimensioner som ett underlag för en mer detaljerad planering. Det kan handla t ex om hur man kan skapa möjligheter till att etablera en verksamhet i ett område som markerats som riksintresse för kulturmiljövården, eller att planera nya infrastruktursatsningar med minimal påverkan på landskapsbild, fornlämningar och upplevelsevärden.

 


Väsentligt härvid är att komma in så tidigt som möjligt i planeringsfasen, innan allt för stora kostnader lagts ner i planarbete etc. Vi strävar alltid efter att komma in så tidigt som möjligt i processen och har ofta upplevt att några timmars initialt arbete kan spara såväl tid som kostnader i den fortsatta planeringen, där vår ambition är att så långt möjligt undvika arkeologiska kostnader.


Vi har över 25 års erfarenhet att arbeta med landskap inom skilda delar av landet och har deltagit i omfattande projekt, inte minst i anknytning till riksintressen för kulturmiljövården, så som; Brohof Golfbana i Bålsta, Helsingborgs stad och Hallstaviks pappersbruk.