Arkeologi

UPPDRAGSARKEOLOGI

Vi nyttjar frekvent såväl metallkartering    som fosfatkartering vilket kan ge värdefull information av ett områdes historia utan att några ingrepp behöver göras i miljön. Då metoderna kombineras kan de ge utslag på områden med högre förhistorisk aktivitet vilket ger en bättre möjlighet att tolka landskapets olika delar. Detta kan resultera i att områden med större behov av arkeologiska undersökningar och utredningar kan undvikas i en exploatering eller stå som stöd för budgetering och planering.

Kulturmiljöer är upplevda av människan och förstås utifrån dess omkringliggande landskap. Vi åtar oss uppdrag i hela den arkeologiska ärendekedjan med såväl arkeologiska för- och slutundersökningar samt utredningar.

Vårt grundinställning är att så långt möjligt undvika arkeologiska ingrepp och istället lägga kraft på prospekteringsmetoder och analyser av geografiska data.