Riksintresserevidering 2015-16

LANDSKAPSANALYSER och FYSISK PLANERING

REVIDERING AV RIKSINTRESSEN FÖR KULTURMILJÖVÅRDEN 2015-16


Riksintressena är en del i den fysiska riksplaneringen som utvecklades på 1970- och 80-talen. Urvalet på Gotland togs fram 1987 och reviderades 1991, då beskrivningstexterna om varje intresse förkortades. Totalt finns på Gotland 60 riksintressen för kulturmiljövården; 58 områden samt medeltida kyrkor (95 stycken) och fiskelägen (11 stycken).

Uppdraget

Innebär att revidera riksintressenas nuvarande värdetexter samt dess avgränsningar. Arbetet ska även beakta möjligheten att ta bort eller lägga till nya miljöer som mer överensstämmer med dagens mål för kulturmiljövården.


Syfte

Syftet med arbetet är att ta fram ett kunskapsunderlag som sedan Länsstyrelsen i Gotlands län ska använda för att föreslå revideringar av riksintresseområdena för Riksantikvarieämbetet. Materialet ska vara tillgängligt via Länsstyrelsens hemsida och fungera som ett "levande dokument" också användbart i Region Gotlands arbete med översikts- och detaljplaner.


Genomförande

Projektet påbörjas sensommaren 2015 och sträcker sig fram till slutet av 2016.


- Under 2015 ska revidering genomföras för en tredjedel av riksintressena (norra Gotland)

- I arbetet ska bevarandeaspekter vägas mot användande och utveckling

- Bebyggelse samt jordbruks- och skogsbruksutveckling ska tas i beaktande

- Delaktighet på lokal nivå ska ingå, t ex dialogmöten och utskick/förfrågningar till hembygdsföreningar        och andra lokala intressenter


Under hösten anordnar vi tre informationsmöten på följande platser;


Fleringe skola 21 september 18.00, Stenkyrka Folketshus 5 oktober 18.00 och Lärbro Korsbygården 12 oktober 18.00.


Läs mer på vår blogg om riksintressearbetet; http://rirgotland.com

Socialt

Gillar du oss? Besök oss gärna i andra kanaler

Copyright 2020 © All Rights Reserved

ARENDUS AB

Specksrum 6

621 55 VISBY


Tel: 070-597 96 04 (Christian)

Tel: 070-311 80 32 (Dan)

E-post: info@arendus.se